जामुल म भाजपा के ईश्वर ठाकुर बनिस अध्यक्छ, फेर उपाध्यक्छ पद म हो गेय खेल

जामुल म भाजपा के ईश्वर ठाकुर बनिस अध्यक्छ, फेर उपाध्यक्छ पद म हो गेय खेल

दुर्ग। जामुल नगर पालिका म अध्यक्छ अउ उपाध्यक्छ पद के चुनई होइस। पार्सद मन भाजपा के ईश्वर ठाकुर ल अध्यक्छ अउ उपाध्यक्छ कांग्रेस के सुनीता चेन्नेवार ल बनाइस। दुनो पद म भाजपा के जीत के संभावनी रहिस फेर उपाध्यक्छ पद पर खेल हो गेय। क्रास वोटिंग के कारन बीजेपी ल हार के सामना करना पड़िस। 

बता दन कि 20 सीट वाला जामुन नगर पालिका परिसद म भाजपा के 10 पार्सद रहिस। अउ कांग्रेस के 5 पार्सद, जोगी कांग्रेस के एक अउ चार निर्दलीय पार्सद हे। कांग्रेस के दु निर्दलीय पार्सद ह अपन समर्थन दिन। अउ कांग्रेस पार्सद के संख्या 7 हो गेय। अध्यक्छ पद बर भाजपा ल 12 वोट मिलिस। अउ कांग्रेस ल सिरिफ 8 वोट मिलिस।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *